Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„ Live the London Look ”
(dalej: Regulamin)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Live the London Look” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Agencja Reklamowa Redheads s.c., Monika Grochot, Urszula Szczepańska z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-363, posiadającą numer REGON: 121845494, numer NIP: 675 14 58 257, której wspólnicy wpisani są do CEIDG (zwana dalej Organizatorem), która działa na zlecenie Coty Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z adresem: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 34A, REGON: 012609980, NIP: 5210081906, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027110, będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej Fundatorem).

3. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki Rimmel, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. 18 Regulaminu (zwane dalej Produktami Promocyjnymi) wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Coty Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sieci drogerii Rossmann zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanymi dalej Punktami Sprzedaży). Zakup może zrealizowany w sklepach stacjonarnych sieci Rossmann oraz w sklepie internetowym.

4. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 września 2017 r. od godz.00:00:01 do dnia 31 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 (zwanym dalej Okresem Konkursowym). Okres ten nie obejmuje weryfikacji Zgłoszeń, wydawania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

a) 1 Etap trwa od dnia 1 września 2017 r. od godz.00:00:01 do dnia 30 listopada 2017 r.
do godziny 23:59:59 i dzieli się na 3 tury.

- 1 tura trwa od dnia 1 września 2017 r. od godz.00:00:01 do dnia 30 września 2017 r.
do godziny 23:59:59,
- 2 tura trwa od dnia 1 października 2017 r. od godz.00:00:01 do dnia 31 października
2017 r. do godziny 23:59:59,
- 3 tura trwa od dnia 1 listopada 2017 r. od godz.00:00:01 do dnia 30 listopada 2017r.
do godziny 23:59:59.
b) 2 Etap trwa od dnia 1 grudnia 2017 r. od godz.00:00:01 do dnia 31 grudnia 2017 r.
do godziny 23:59:59.

5. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 1 września 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 31 grudnia 2017 r. do godziny 23: 59:59 z uwzględnieniem terminów wynikających z podziału Konkursu na etapy i tury. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie od dnia 1 września 2017 r. od godz. 00:00:01 do dnia 31 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 z uwzględnieniem terminów wynikających z podziału Konkursu na etapy i tury. Zgłoszenie nadesłane przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny tylko dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły przynajmniej 16 lat (w chwili dokonywania Zgłoszenia), zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób , które nie ukończyły 18 roku życia warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest dołączenie zgody przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego na udział w konkursie (Podpisany załącznik nr 2 niniejszego regulaminu oraz wysłany skan lub zdjęcie na adres mailowy konkurs@rimmelxsieradzky.pl) , z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody reprezentować ich będzie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. (Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).

9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, Fundatora, Punktów Sprzedaży, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

10. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w rozdziale III Regulaminu.

12. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem materiałów promocyjnych umieszczonych w Punktach Sprzedaży w sieci drogerii Rossmann oraz na jej stronie internetowej tj.: www.rossmann.pl, a także na stronie internetowej konkursu pod adresem www.rimmelxsieradzky.pl . Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

13. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w trakcie Okresu Konkursowego wszystkim jego Uczestnikom na stronie internetowej konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

14. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

15. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.471 z późn.zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

16. W Konkursie są akceptowane wyłącznie paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), w oryginale, spełniające warunki opisane w rozdziale II Regulaminu (dalej łącznie: Dowody Zakupu Promocyjnego lub każdy z osobna: Dowód Zakupu Promocyjnego). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu, w postaci np. faktur VAT z NIP nabywcy, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopia dowodu zakupu itp.

17. Listy Laureatów 1,2,3 tury w ramach 1 etapu oraz Lista Laureatów 2 etapu (łącznie 4 listy laureatów) będą opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.rimmelxsieradzky.pl poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów. Listy Laureatów będą publikowane w terminie 20 dni roboczych, od zakończenia odpowiednio 1,2,3 tury w ramach 1 etapu oraz 2 etapu Konkursu z uwzględnieniem potwierdzenia praw wszystkich Laureatów do otrzymania nagrody w Konkursie (lista laureatów obejmuje osoby, które pozytywnie przeszły weryfikację umożliwiającą otrzymanie nagrody). Listy będą dostępne do dnia 31 stycznia 2018 roku. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na publikację danych w wyżej opisanej formie i miejscu.

II. ZASADY KONKURSU

18. W Konkursie może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 9 Regulaminu, która spełni łącznie niżej wymienione warunki odpowiednio dla każdego etapu.
Dla Etap 1 obejmującego 3 tury to następujące warunki:

a) Dokona w Okresie Konkursowym, w jednym z Punktów Sprzedaży, jednorazowego zakupu (tj. udokumentowanego na jednym Dowodzie Zakupu Promocyjnego) 2 Produktów marki Rimmel (zwanego dalej Zakupem Promocyjnym),
b) Zachowa oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego,
c) Wykona zadanie konkursowe polegające na otwarciu strony www.rimmelxsieradzky.pl, następnie za pomocą kreatora tam dostępnego stworzeniu kolażu „Wyrażającego Ciebie” i jego przesłaniu, które będzie możliwe po zarejestrowaniu się (wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).
Dla Etapu 2 to następujące warunki:

a) Dokona w Okresie Konkursowym, w jednym z Punktów Sprzedaży, jednorazowego zakupu (tj. udokumentowanego na jednym Dowodzie Zakupu Promocyjnego) 2 Produktów marki Rimmel (zwanego dalej Zakupem Promocyjnym),
b) Zachowa oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego,
c) Wykona zadanie konkursowe polegające na przedstawieniu makijażu inspirowanego marką Rimmel oraz Londynem,
d) Wstawi swoją pracę z wykorzystaniem, dowolnego produktu Rimmel w dowolnej formie na Instagramie i oznaczy pracę „#rimmelxsieradzky”,

19. Wykonanie zadania konkursowego z uwzględnieniem warunków, o których mowa powyżej, w pkt. 18 Regulaminu (zwanego dalej Zgłoszeniem) wymaga od Uczestnika Etapu 1 przesłania danych kontaktowych obejmujących : imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. W przypadku Uczestnika Etapu 2 tego rodzaju wymogu brak.

20. Zgłoszenie musi być dokonane w sposób wskazany w pkt. 18 i 19 Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Zgłoszenia.

21. Odebranie Zgłoszenia do Etapu 1 zostanie potwierdzone w terminie do 48 ( czterdziestu ośmiu) godzin na adres mailowy, podany przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym. Za poprawność danych przesłanych ww. formularzu odpowiada Uczestnik Konkursu.

22. Zgłoszenie do Etapu 2 nie wymaga odrębnego potwierdzenia i następuje z chwilą jego rejestracji na serwerze.

23. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:

a) Zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b) Zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c) Zawierają treści niezgodne z prawem;
d) Zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e) Naruszają prawa autorskie bądź inne prawa lub dobra prawnie chronione osób trzecich;
f) Naruszają dobre obyczaje;
g) Opierają się na Dowodzie Zakupu Promocyjnego, z którego nie wynika zakup 2 Produktów marki Rimmel lub zakup ten nie odbył się w terminie określonym w pkt. 4 Regulaminu;
h) Promują markę konkurencyjną wobec marki Rimmel;
i) Nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

24. Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami pkt. 18 Regulaminu to jedno Zgłoszenie w Konkursie.

25. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 18 Regulaminu.

26. Każdy Dowód Zakupu Promocyjnego upoważnia do wysłania jednego Zgłoszenia.

27. Wybrany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt. 41 a) –b) Regulaminu do przesłania oryginału/kopii Dowodów Zakupu Promocyjnego dokumentujących liczbę Zgłoszeń w Konkursie dokonanych w terminie podanym w pkt. 6 Regulaminu. Zgłoszenia, które nie zostaną potwierdzone Dowodem Zakupu Promocyjnego nie zostaną zarejestrowane, jako Zgłoszenie.

28. Uczestnik jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu Promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu Promocyjnego nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia Okresu Konkursowego i późniejsza niż data zakończenia Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu.

29. Oryginał Dowodu Zakupu Promocyjnego potwierdza dokonanie Zakupu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) Dowód Zakupu Promocyjnego jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany,
b) Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenie dwóch różnych paragonów,
c) W liście zakupów na Dowodzie Zakupu Promocyjnego jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy 2 Produktów marki Rimmel bądź też na Dowodzie Zakupu Promocyjnego widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy 2 Produktów marki Rimmel.
d) Data dokonania Zakupu Promocyjnego widniejąca na Dowodzie Zakupu Promocyjnego zawiera się w okresie trwania Okresu Konkursowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu.

30. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu Promocyjnego zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu Promocyjnego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie oparte na tym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego z Konkursu lub pozbawić takiego Uczestnika prawa do Nagrody. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni przez ostatecznym terminem wydania Nagród w Konkursie. Oryginały dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego powinny zostać przedstawione w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania otrzymanego od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS, połączenia telefonicznego lub listu elektronicznego e-mail. Do czasu weryfikacji paragonów fiskalnych, Organizator ma prawo wstrzymać prawo wydania Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni, liczony od dnia otrzymania przez Organizatora paragonu fiskalnego do weryfikacji.

31. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu 2 Produktów Promocyjnych marki Rimmel, w Okresie Konkursowym, na Dowodzie Zakupu Promocyjnego powinna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego, potwierdzająca fakt zakupu 2 Produktów marki Rimmel, w Okresie Konkursowym. Adnotacja powinna być również opatrzona pieczątką tego Punktu Sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

32. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. PULA NAGRÓD W KONKURSIE

33. Organizator przewidział 150 (sto pięćdziesiąt) nagród rzeczowych w 1 etapie Konkursu (zwanych łącznie „Nagrodami”), które stanowią „UNIKALNĄ KOLEKCJĘ MAĆKA SIERADZKIEGO” zaprojektowaną specjalnie dla RIMMEL

a) 1 tura wrzesień - 50 x TANK TOP - 135,30 zł brutto
b) 2 tura październik - 50 x T-SHIRT - 147,60 zł brutto
c) 3 tura listopad - 50 x TOREBKA - 233 , 70 zł brutto

34. Wszystkie Nagrody przewidziane w 1 i 2 Etapie Konkursu zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator ustala dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Laureat wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Laureat nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

35. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody ani do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. Organizator zastrzega, iż kolor nagrody może odbiegać od jej koloru na zdjęciach w materiałach promocyjnych.

36. Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wysłane Laureatom na warunkach i terminach wskazanych w pkt. 46. Laureat Konkursu jest obowiązany pokwitować na piśmie odbiór nagrody (protokół odbioru). ).

37. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody w każdej turze; tura 1, tura 2, tura 3.. Jeżeli, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, okaże się, że jedna osoba została nagrodzona przez Komisję Konkursową więcej niż jedną nagrodą w danej turze, wówczas druga i kolejne nagrody zostaną przekazane Uczestnikom z kolejną pozycją na Liście Zwycięzców i na Liście Rezerwowej. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania nagrody zarówno w Etapie 1, jak również w Etapie 2.

38. Organizator przewidział 10 (dziesięć) jednakowych nagród w 2 etapie Konkursu w postaci udziału 10 laureatów w warsztatach z Maćkiem Sieradzkim, które odbędą się w Łodzi i będą trwały do 5 godzin. Integralną część nagrody stanowi dodatkowo pakiet: 300 zł brutto na koszty podróży związane z uczestnictwem w warsztatach (przekazane na rachunek bankowy laureata) ,uczestnictwo w warsztatach – 1000 zł brutto i koszulka dla laureata o wartości 147,60 zł brutto ). Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za powyższe nagrody ani do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

39. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Okresu Konkursowego, Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości kolażu (1 etap) oraz makijażu (2 etap), a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem wyłania:

a) 50 (dziesięciu) Laureatów 1,2 i 3 tury w ramach 1 etapu Konkursu, którzy po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej uzyskają prawo do nagrody rzeczowej.

b) 20 (dwudziestu) Laureatów rezerwowych nagrody rzeczowej (zwanych dalej: „Laureatami Rezerwowymi nagrody rzeczowej).

c) 10 (dziesięciu) Laureatów 2 etapu, którzy po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej uzyskają prawo do nagrody opisanej w pkt 37 Regulaminu.

40. Organizator wyłania Laureatów Rezerwowych na wypadek, gdyby okazało się, że któryś z Laureatów Właściwych nie spełnia warunków uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na miejsce Laureatów Właściwych wchodzą Laureaci Rezerwowi (aż do wyczerpania listy Laureatów Rezerwowych) według kolejności zajmowanej na liście Laureatów Rezerwowych. W przypadku, gdyby okazało się, że któryś z Laureatów Rezerwowych nie spełnia wymagań uzyskania prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

41. W terminie do 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów:
a) Laureaci Etapu 1 zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Laureata w Zgłoszeniu, z prośbą o przesłanie na adres e-mailowy Konkursu: konkurs@rimmelxsieradzky.pl w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz ze zdjęciem/skanem dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. Każdy z plików, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać przesłany w formacie .jpg lub .pdf i poj. Max. 2MB,
b) Laureaci Etapu 2 zostaną powiadomieni o wygranej w formie komentarza na Istagramie przesłanego z konta Rimmel o treści: „Hey, gratulujemy! Wygrałaś/eś udział w warsztatach z Maćkiem Sieradzkim, w konkursie Rimmel&Sieradzky, prześlij do nas email z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu komórkowego, na adres e-mailowy: konkurs@rimmelxsieradzky.pl„ W terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia Laureat ma obowiązek przesłania wskazanych danych wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu wraz ze zdjęciem/skanem dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. Każdy z plików, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać przesłany w formacie .jpg lub .pdf i poj. Max. 2MB,

42. W przypadku:
a) Niewysłania wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 41 ppkt a powyżej w terminie, o którym tam mowa lub
b) Wysłania niekompletnej wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 41 ppkt a powyżej (tj. wysłania niekompletnego formularza, o którym tam mowa lub niezałączenia do tego formularza zdjęcia/skanu dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego) lub
c) Niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,

Laureat Właściwy traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Laureata Rezerwowego.

43. Organizator weryfikuje prawo Laureata do Nagrody oraz informuje go o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia upływu terminu na przesłanie wiadomości e-mailowej, o której mowa w pkt. 40 Regulaminu. O negatywnej weryfikacji Organizator informuje Laureata Właściwego w formie wiadomości e-mailowej. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest wydanie Nagrody

44. Do Laureatów Rezerwowych postanowienia pkt. 41 – 43 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Laureat Rezerwowy powiadamiany jest o wygranej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia utraty prawa do Nagrody przez Laureata Właściwego, zaś w przypadkach określonych w pkt. 42 a) – c) powyżej, Laureat Rezerwowy traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

45. Nieotrzymanie wiadomości sms, o której mowa w pkt. 41, od Organizatora jest równoznaczne z brakiem wygranej w Konkursie.

46. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji danego Laureata, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.. Organizator dokonuje przesyłki kurierskiej jednorazowo i nie ponosi odpowiedzialności, za jakość usług świadczonych przez firmę kurierską.

47. Rozstrzygnięcie Komisji w zakresie wyboru nagrodzonych rozwiązań jest ostateczne, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 63-66 Regulaminu, obejmujących postępowanie reklamacyjne.

48. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności posiadanego przez Laureata Nagrody dowodu Zakupu, a w szczególności, jeżeli taki sam dowód został użyty we wcześniejszym zgłoszeniu Konkursowym przez innego uczestnika Konkursu, Zwycięzca Konkursu może zostać wezwany do przedłożenia Organizatorowi do wglądu oryginału tego dowodu.

49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących pod stronie Zwycięzcy.

50. Nieodebrana nagroda z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy pozostaje do dyspozycji Organizatora.

51. Organizator powoła komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie.

52. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

53. Zbyt mała liczba Zgłoszeń mniejsza niż 10 lub brak Zgłoszeń realizujących postanowienia niniejszego Regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru Zwycięzców, spowoduje, iż nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.

V. PRAWA AUTORSKIE

54. Przedstawienie w Zgłoszeniu kolażu w 1 etapie i projektu makijażu w 2 etapie ( zwanymi dalej Pracą) jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie, z którym:

a) Uczestnikowi przysługuje wobec tej Pracy pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych,
b) Praca nie narusza praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich,
c) Praca jest efektem osobistej działalności Uczestnika
d) Praca nie była wcześniej rozpowszechniana lub zgłaszana do innych akcji promocyjnych lub konkursów.

55. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Pracę wykorzystaną w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w pkt. 54 Regulaminu.

56. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia, w zamian za prawo uczestniczenia w Konkursie, przenosi na Fundatora nieograniczoną terytorialnie, nieodpłatną i niewyłączną licencję do korzystania z pełnych, w tym autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy na polach eksploatacji określonych w artykule 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn.zm. ), obejmujących m. in.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

57. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Pracy w ramach reklamy lub promocji Fundatora lub jego produktów.

58. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Pracy.

59. Organizator Konkursu, może zwrócić się do Uczestnika Konkursu z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy z Fundatorem dotyczącej przeniesienia praw do Pracy, o których mowa w pkt. 53 Regulaminu, na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

60. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. ) – Organizator Redheads s.c., z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 1, w Krakowie, kod pocztowy 30-363.

61. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu, zaś dane osobowe uczestników postępowania reklamacyjnego przetwarzane będę wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania.

62. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn.zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. Organizator zapewnia poufność danych osobowych uczestników Konkursu.

VII.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

63. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu może być zgłoszona w formie listu poleconego przesłanego na adres Organizatora Konkursu: Redheads s.c., 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@rimmelxsieradzky.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. .

64. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

65. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (data nadania) lub doręczenia wiadomości poczty elektronicznej, z tym, że bez względu na datę nadania nie będą uwzględniane reklamacje, które wpłyną do Organizatora później niż 22 stycznia 2018 r.

66. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w formie zwrotnej wiadomości e-mail (w zależności od formy nadania reklamacji).

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

67. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

68. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

69. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, o ile nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. W szczególności Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania konkursu lub zwiększenia puli nagród.

70. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

71. W przypadku stwierdzenia złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszeni

a takiej osoby z Konkursu lub pozbawić ją prawa do Nagrody.

72. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 (docx) [ pobierz ]

Załącznik nr 2 - zgoda opiekuna na udzial w konkursie (docx) [ pobierz ]